Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku

Ogłoszona została kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązująca w roku 2022.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wynosi 177.660 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 5.922 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056).

Zmiany podatkowe od 2022 roku

23 listopada br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2105 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład.

Większość wprowadzonych przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadza wiele nowych regulacji podatkowych. Najważniejsze z nich to:
 • podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
 • podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o:
  • przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej
  • oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej,
 • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców,
 • likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w Polskim Ładzie

Na podpis prezydenta czeka ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona poprawki podatkowe do Polskiego Ładu.

Artykuł 5. powyższej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, co skutkować będzie tym, że osoby objęte nowymi zwolnieniami podatkowymi (zerowy PIT), zapłacą w 2022 r. składkę zdrowotną nie wyższą niż zaliczka liczona według przepisów z 2021 r.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w korygowaniu dokumentów rozliczeniowych ZUS

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. korygowania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmianie ulegnie m.in. termin, w jakim płatnik będzie mógł dokonać samodzielnie korekty dokumentów rozliczeniowych. Znowelizowane przepisy ustawy o SUS ograniczają ten termin do 5 lat, liczonych od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w korygowanych dokumentach.

Termin ten będzie dotyczyć korekt dokumentów składanych za styczeń 2022 r. i miesiące kolejne. Korekta deklaracji rozliczeniowych za okres od 1999 do 2021 r. będzie możliwa najpóźniej do 1 stycznia 2024 r.

Po tym terminie korekty podstawy wymiaru składek będą dokonywane jedynie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

Nowa metryka programu Płatnik

29 października 2021 r. została wdrożona nowa metryka 226 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.  

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji naszych programów.

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.