Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego, limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, projekt zmian w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników, wzrost wysokości diety i delegacji, zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi umów to tematy, które podejmujemy w listopadowym biuletynie HR Puls.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. wynosi 103,9%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 roku podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =103,9, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 103,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. (M.P. z 22 listopada 2022 r. poz. 1108)

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 roku

Ogłoszona została kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązująca w roku 2023. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 6935 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014).

Projekt zmian w rozporządzeniu o badaniach lekarskich pracowników

8 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Konieczność nowelizacji przepisów jest podyktowana m.in. tym, że część instytucji, o których mowa w nowelizowanym rozporządzeniu, już nie istnieje.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wzrost wysokości diety i delegacji z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej

14 listopada opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie przewiduje wzrost wysokości diety przysługującej w czasie podróży krajowej, przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, do 45 zł za dobę podróży.

W wyniku zmiany wysokości diety podwyższeniu ulegnie ryczałt: 

 • na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, obliczanego jako 20% diety, który wynosić będzie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł),
 • za nocleg stanowiący 150% diety (gdy pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i jeżeli pracownik nie przedłożył rachunku), który wynosić ma 67,50 zł (obecnie 57 zł).

Dodatkowo wzrosnąć ma maksymalna wysokość zwrotu kosztów noclegu za jedną dobę hotelową do 900 zł (nie może być on wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety, a odbywa się na podstawie rachunku).

Termin wejścia w życie podwyżki diety za dobę w krajowej podróży służbowej to 1 stycznia 2023 roku.

Wzrosną ponadto kwoty limitów za nocleg oraz diet, przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Nowe wysokości diet i limitów noclegowych w podróży zagranicznej zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 29 listopada 2022 roku. Wysokości te określa załącznik do rozporządzenia.

Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników – skierowane do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu. Projekt ten dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Wprowadzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej umożliwi pracodawcom i pracownikom korzystanie z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie nowelizacja przepisów zapewni odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną.

Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wykonywanie pracy zdalnej, tak jak obecnie wykonywanie telepracy, będzie wymagało co do zasady uzgodnienia między stronami stosunku pracy.

Zakładany projekt ustawy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z:

 • zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryciem kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;
 • pokryciem innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub w wydanym regulaminie (lub w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem);
 • zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkoleń i pomocy technicznej, niezbędnych do wykonywania tej pracy.

Ponadto projekt ten umożliwi pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości mają wejść w życie w 14 dni od uchwalenia zmian w  Kodeksie pracy.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w dniu 16 listopada 2022 r. został rozpatrzony przez komisję nadzwyczajną ds. zmian kodyfikacyjnych. Dalsze prace nad nim odbędą się w najbliższych dniach.

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

16 listopada Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Ustawa ta zawiera rozwiązania dające pracodawcom i zleceniodawcom narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji.

Zakłada ona:

 • powstanie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie,
 • umożliwienie zawierania umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów,
 • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego na zawieranie:
  • umów o pracę,
  • umów zlecenia,
  • umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
  • oraz umów uaktywniających,
 • obsługę procesu zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej przez system teleinformatyczny,
 • integrację tego systemu z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.
System ten ma powstać do 2025 roku.

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.