Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r., wyższa nagroda jubileuszowa i odprawa pieniężna w budżetówce, ustalenie płatnika zasiłków w 2024 roku oraz projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – to tematy, które podejmujemy w listopadowym biuletynie HR Puls.

Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

2 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2367 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie weszło w życie 17 listopada 2023 r.

Pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określonych w rozporządzeniu, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

Nowe przepisy jako stanowisko pracy określają przestrzeń pracy wraz z:

 • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
 • krzesłem i stołem,
 • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Zmianie ulegają też zasady organizowania stanowisk pracy w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów. Rozporządzenie stanowi, że w przypadku stosowania tych systemów stanowisko pracy ma być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Ponadto nowe rozporządzenie zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok lub opcjonalnie szkieł kontaktowych, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. wynosi 101,0%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =101,0 data obowiązywania od = 2024-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 101,0 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. (M.P. z 15 listopada 2023 r. poz. 1225)

Wyższa nagroda jubileuszowa i odprawa pieniężna w budżetówce

3 listopada 2023 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wprowadzają one zmiany w wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej.

Dodano kolejny staż pracy – 45 lat – który upoważnia pracowników do nagrody jubileuszowej w wysokości 400% wynagrodzenia. Dotychczas pracownicy mogli otrzymać maksymalnie nagrodę jubileuszową w wysokości 300% wynagrodzenia po 40 latach pracy.

Ponadto podniesiono wysokość jednorazowej odprawy pieniężnej, wypłacanej pracownikom w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Obecnie pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat,
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Ustalenie płatnika zasiłków w 2024 roku

Obowiązek wypłaty zasiłków spoczywa na płatniku składek, który na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.

Od 1 stycznia 2024 r. wypłacać zasiłki przysługujące w 2024 r. będą pracodawcy/zleceniodawcy, który na dzień 30 listopada 2023 r. zgłoszą do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób.

W liczbie ubezpieczonych uwzględniać trzeba wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, tj.:

 • pracowników (w tym również uczniów),
 • wykonawców pracy nakładczej,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie uwzględnia się natomiast osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a także duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Projekt ten zakłada objęcie niedzieli 24 grudnia 2023 r. zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. W zamian ustanawia niedzielę handlową 10 grudnia 2023 r., z ograniczeniem handlu w tym dniu do godziny 14:00.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.