Minimalne wynagrodzenie, kalendarz na 2021 czy ważne zmiany dla pracodawców w specustawie COVID-owej to tylko niektóre tematy poruszone w grudniowym biuletynie HR Puls. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywać nowa kwota wynagrodzenia minimalnego – 2800 zł – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 18,30 zł.

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 2800, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 18,30, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane podatkowe należy wpisać 2800 w pozycji Min. Wynagr.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2021 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 21, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane podatkowe należy wpisać wartość współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za rok 2021 w pozycji Śr. liczba dni do ekw.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2 poz. 14, ze zm.).

Kalendarz na rok 2021

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na 2021 rok.

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy to również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy. W 2021 roku dwa święta wypadają w sobotę:

 • Święto Pracy (01.05.2021 r.),
 • Boże Narodzenie ( 25.12.2021 r.).

Za te dni pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. wynosi 97%.

W związku z tym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. nie podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =97, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy zatem wpisać 100 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. (M.P. z 18 listopada 2020 r. poz. 1056).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. nie może być większa od 157 770 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (5259 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 157770, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane ZUS należy zatem wpisać 157770 w pozycji Max. wartość podstawy składki emerytalnej. Jeżeli pracownik otrzyma w 2021 r. wynagrodzenie wyższe niż 157 770 zł, to od kwoty powyżej tego limitu nie będzie pobierana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 20 listopada 2020 r. poz. 1061).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

W 2021 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 5259 zł oraz 2800 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 5259, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 3155,40, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 2100, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 3155,40, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy zatem wpisać 5259 w pozycji Przeciętne wynagrodzenie.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych .

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 roku ograniczenie to wyniesie 13147,50 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 5259, data obowiązywania od = 2021-01-01.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.).

Nowe wzory formularzy podatkowych

03 listopada 2020 r. pod pozycją 1940 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa nowe wzory:  

 • deklaracji:
 • PIT-4R – rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR – rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • informacji:
 • PIT-11 – o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie 18 listopada 2020 r. Wzory deklaracji i informacji podatkowych mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 30 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 30 listopada do 24 grudnia bieżącego roku. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje w związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w okresie od 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

Ubiegać się o to świadczenie będą mogli: 

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Wnioskować o to świadczenie będą mogli w przypadku: 

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także rodzice dzieci do lat 8, zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (jeśli nie korzystają z opieki nad dziećmi zapewnionej przez szkołę).

Ważne zmiany w specustawie dla pracodawców

Trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten, po poprawkach Senatu, trafił ponownie do Sejmu 9 grudnia br.

Wprowadza on zmiany dotyczące:

 • przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • dofinansowania wynagrodzeń w sektorach zagrożonych,
 • dotychczasowego terminu składania wniosków i udzielania dofinansowania wynagrodzeń,
 • ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym na skutek COVID-19 obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.