Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku, współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023 roku, wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 roku, kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 roku, zmiany w przepisach podatkowych – Polski Ład to tylko niektóre tematy, które podejmujemy w grudniowym biuletynie HR Puls.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku

W roku 2023 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązującą kwotą wynagrodzenia minimalnego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie 3490 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. kwoty te będą następujące: minimalne wynagrodzenie – 3600 zł, minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług – 23,50 zł. 

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego. 

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości. 

Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 3490, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 22,80, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry Inne Administrator Dane podatkowe należy wpisać 3490 w pozycji Min. Wynagr.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.  

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023 roku

Wartość współczynnika urlopowego w 2023 r. służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – będzie wynosiła 20,83.  

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 20,83, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane podatkowe należy wpisać wartość współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za rok 2023 w pozycji Śr. liczba dni do ekw.     

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2 poz. 14, ze zm.).  

Kalendarz na rok 2023

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na rok 2023.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry Inne Kalendarze należy dodać kalendarz na przyszły rok. Zaznaczamy jako wolne święta i weekendy. Następnie zaznaczamy ręcznie święta ruchome, czyli Poniedziałek Wielkanocny i Boże Ciało. W kolejnym kroku klikamy ikonkę Dopisanie dni wolnych – kalendarze czasu pracy i od 01.01.2023 aktualizujemy dni wolne oraz robocze dla wszystkich kalendarzy.

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy ten dzień również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy. W 2023 roku jedno święto wypada w sobotę – Narodowe Święto Niepodległości (11.11.2023 r.).

Za ten dzień pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. wynosi 103,9%. 

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 roku podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 103,9, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry Inne Administrator Dane do zasiłków należy zatem wpisać 103,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r. (M.P. z 22 listopada 2022 r. poz. 1108).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r. nie może być większa od 208 050 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (6935 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.  

Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 208050, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane ZUS należy zatem wpisać 208050 w pozycji Max. wartość podstawy składki emerytalnej. Jeżeli pracownik otrzyma w 2023 r. wynagrodzenie wyższe niż 208 050 zł, to od kwoty powyżej tego limitu nie będzie pobierana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 27 października 2022 r. poz. 1014). 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 6935 zł oraz 3490 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 6935, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 4161,00, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 2617,50, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 4161,00, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane do zasiłków należy zatem wpisać 6935 w pozycji Przeciętne wynagrodzenie.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 roku ograniczenie to wyniesie 17 337,50 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 6935, data obowiązywania od = 2023-01-01.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423). 

Zmiany w przepisach podatkowych – Polski Ład

15 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), zwana Polskim Ładem 2.0. Część znowelizowanych przepisów, opisanych poniżej, ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Uproszczenie rozliczania kwoty wolnej

Nowelizacja przepisów podatkowych ma uprościć rozliczanie kwoty wolnej dla osób osiągających dochody z kilku źródeł. Będą one mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do stosowania kwoty zmniejszającej podatek, przy czym oświadczenie o stosowanie pomniejszenia będą mogli złożyć, jeżeli:

 • łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
 • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w dodawanym art. 31c.

Powyższe rozwiązanie umożliwi podatnikowi podział 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i upoważnienie w związku z tym do jej stosowania maksymalnie trzech płatników.

Oznacza to w praktyce, że podatnik będzie mógł wskazać w składanym płatnikowi oświadczeniu w tej sprawie, że ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 300 zł),
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 150 zł),
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 100 zł).

Ponadto znowelizowane przepisy umożliwią stosowanie przez wszystkich płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek po otrzymaniu przez nich stosownego oświadczenia od podatnika. W praktyce oznacza to, że kwotę tę będą mogli stosować również zleceniodawcy i pozostali płatnicy wypłacający świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT, oraz płatnicy pobierający zaliczki od dochodów z praw majątkowych.

Wniosek o niepobieranie zaliczek

Znowelizowana ustawa daje od 1 stycznia 2023 r. podatnikom prawo do złożenia do każdego płatnika wniosku o niepobieranie w danym roku podatkowym zaliczek, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT. Rozwiązanie to jest kierowane do tych podatników podatku dochodowego, którzy przewidują, że uzyskane przez nich dochody podlegające opodatkowaniu na skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł (czyli kwoty wolnej od podatku).  Wniosek o niepobieranie zaliczek trzeba składać w każdym roku oddzielnie.

Nowy wzór PIT-2

Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku będzie miał zastosowanie nowy wzór PIT-2 (w wersji 9.) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaktualizowany druk PIT-2 zawiera wszystkie zmiany wynikające z Polskiego Ładu, składa się na niego zestaw oświadczeń i wniosków pracownika, które będą miały wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. 

Znowelizowany formularz zawiera następujące wnioski i oświadczenia pracownika:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień, tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów,
 • Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Złożone oświadczenia i wnioski:

 • dotyczą również kolejnych lat podatkowych (z wyjątkiem wniosku o niepobieranie zaliczek, który obowiązuje w danym roku podatkowym),
 • wygasają po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania świadczeń na rzecz podatnika, co oznacza, że w przypadku, gdy w momencie realizacji świadczenia nie istnieje stosunek prawny łączący podatnika z płatnikiem w odniesieniu do danego rodzaju (źródła) przychodów, płatnik pomija oświadczenia i wnioski uprzednio złożone przez podatnika dla tych przychodów z wyjątkiem oświadczeń i wniosków podatnika dotyczących:
  • niestosowania ulgi dla młodych,
  • niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników lub kosztów uzyskania przychodów według normy 50%.
Obowiązkiem płatnika jest uwzględnienie oświadczeń lub wniosków podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników – ponownie w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw po rozpatrzeniu w Senacie został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt ten dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.  

Praca zdalna

Wprowadzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej umożliwi pracodawcom i pracownikom korzystanie z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie nowelizacja przepisów zapewni odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną.

Do Kodeksu pracy wprowadzona zostanie definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wykonywanie pracy zdalnej, tak jak obecnie wykonywanie telepracy, będzie wymagało co do zasady uzgodnienia między stronami stosunku pracy. Zakładany projekt ustawy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z:

 • zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryciem kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;
 • pokryciem innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub w wydanym regulaminie (lub w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydania regulaminu – w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem);
 • zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkoleń i pomocy technicznej, niezbędnych do wykonywania tej pracy.

W najnowszej wersji projektu zmian przepisów dotyczących pracy zdalnej wprowadzono zapis wydłużający vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy, natomiast poprawka Senatu wydłuża, z 2 do 3 miesięcy, termin wejścia w życie przepisów wprowadzających instytucję pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Kontrola trzeźwości pracowników

Ponadto projekt ten umożliwi pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.

Na podstawie projektowanych przepisów pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

Przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości mają wejść w życie w 14 dni od uchwalenia zmian w  Kodeksie pracy.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.