Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku, współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2024 roku, kalendarz na rok 2024 – to tylko niektóre tematy, które podejmujemy w grudniowym biuletynie HR Puls.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

W roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązującą kwotą wynagrodzenia minimalnego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie 4242 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług w przyszłym roku wyniesie 27,70 zł. Od 1 lipca 2024 r. kwoty te będą następujące: minimalne wynagrodzenie – 4300 zł, minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług – 28,10 zł.  

Wysokość stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia, ustalonej na rok następny, przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.
Kod parametru = WynagrodzMinimalne, wartość = 4242, data obowiązywania od = 2024-01-01.
Kod parametru = MinStawkaGodzFBO, wartość = 27,70, data obowiązywania od = 2024-01-01.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane podatkowe należy wpisać 4242 w pozycji Min. Wynagr.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893).

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2024 roku

Wartość współczynnika urlopowego w 2024 r. – służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy – po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, będzie wynosiła 20,92.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.
Kod parametru = UrlopyWspEkwiwalentu, wartość = 20,92, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane podatkowe należy wpisać wartość współczynnika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za rok 2024 w pozycji Śr. liczba dni do ekw.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2 poz. 14, ze zm.).

Kalendarz na rok 2024

Przypominamy o konieczności wygenerowania tabeli świąt oraz kalendarzy dla pracowników na rok 2024.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry → Inne → Kalendarze należy dodać kalendarz na przyszły rok. Zaznaczamy jako wolne święta i weekendy. Następnie zaznaczamy ręcznie święta ruchome, czyli Poniedziałek Wielkanocny i Boże Ciało. W kolejnym kroku klikamy ikonkę Dopisanie dni wolnych – kalendarze czasu pracy i od 01.01.2024 aktualizujemy dni wolne oraz robocze dla wszystkich kalendarzy.

Przypominamy także o oddawaniu pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – należy ten dzień również zaznaczyć w kalendarzu głównym firmy.

W 2024 roku w sobotę wypada jedno święto: Święto Trzech Króli (06.01.2024 r.). Za ten dzień pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom dodatkowy dzień wolny.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. wynosi 101,0%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 roku podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 101,0, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry → Inne → Administrator → Dane do zasiłków należy zatem wpisać 101,0 w pozycji Współczynnik waloryzacji.


Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r. (M.P. z 15 listopada 2023 r. poz. 1225).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. nie może być większa od 234 720 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (7824 zł) na dany rok kalendarzowy – zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442).

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.
Kod parametru = PrzekroczenieZUS, wartość = 234720, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane ZUS należy zatem wpisać 234720 w pozycji Max. wartość podstawy składki emerytalnej.

Jeżeli pracownik otrzyma w 2024 r. wynagrodzenie wyższe niż 234 720 zł, to od kwoty powyżej tego limitu nie będzie pobierana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 6 grudnia 2023 r. poz. 1342).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w danym miesiącu nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 7824 zł oraz 4242 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia granicznych kwot podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WynagrodzPrzecietne, wartość = 7824, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWych, wartość = 4694,40, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychMinim, wartość = 3181,50, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Kod parametru = UrlopyPodstZasilkuWychSamMatka, wartość = 4694,40, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w Kadry → Inne → Administrator → Dane do zasiłków należy zatem wpisać 7824 w pozycji Przeciętne wynagrodzenie.


Podstawa prawna: art. 18 ust. 5b i 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku ograniczenie to wyniesie 19 560 zł.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w słowniku Parametry – wprowadzanie wartości.Kod parametru = WynDobrowUbChorob, wartość = 7824, data obowiązywania od = 2024-01-01.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230).

Konieczność wykonania zawieszonych badań lekarskich pracowników

Z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym na pracodawców został nałożony obowiązek realizacji zaległych okresowych badań lekarskich. Pracodawcy zostali zobowiązani do wykonania zaległych badań w terminie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

28 grudnia mija 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, podczas którego zawieszono obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich dla pracowników. Do tego dnia należy wykonać pracownicze badanie lekarskie.

Nowy wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ZUS

28 listopada 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2575 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Zmienione przepisy weszły w życie 6 grudnia 2023 r. Wprowadziły one nowy wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ZUS.

Do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, gdy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z więcej niż jednego tytułu, dokumentem niezbędnym jest oryginał albo kopia karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika składek lub ZUS.

Prawo do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wypadkiem, dokumentuje złożone w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu lub na adres do doręczeń elektronicznych, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek tej niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, a jeżeli ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy z więcej niż jednego tytułu – oryginał lub kopia tego zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  ubezpieczonego, płatnika składek lub Zakład.

Przyznanie i wypłata świadczenia rehabilitacyjnego są uzależnione od złożenia w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład, na elektroniczną skrzynkę  podawczą Zakładu lub na adres do doręczeń elektronicznych następujących dokumentów:

  • wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, zawierającego dane określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
  • zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku;
  • wywiadu zawodowego z miejsca pracy – chyba że wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo osoba duchowna;
  • protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karty wypadku – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy;
  • decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w przypadku choroby zawodowej.

Od 1 stycznia 2024 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia

27 września 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2032 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Zmiany w kodach tytułu ubezpieczenia wynikają  z wprowadzenia od 1 stycznia 2024 r. świadczenia wspierającego. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące treści kodu pracy o szczególnych charakterze.

W części I „Kod tytułu ubezpieczenia”, w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” dodano nowe kody:

  • 14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające;
  • 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • 14 32 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • 14 33 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym.

W części IV ,,Kod pracy o szczególnym charakterze” zmieniono treść kodu nr 21 dotyczącego ubezpieczenia nauczycieli na: prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.