Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, składka wypadkowa, informacja ZUS ZSWA, zmiana kwot wolnych od potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków i zmiany w zakresie zasad ustalania okresu zasiłkowego to tematy, o których przeczytasz w marcowym biuletynie HR Puls.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 11 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, mogą ubiegać się:
 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
O powyższe świadczenie mogą wnioskować w przypadku:
 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy dla płatników składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat dokonywanych w kwietniu bieżącego roku – także od tych, które dotyczą okresów wcześniejszych.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia procentu składki na ubezpieczenie wypadkowe w słowniku Parametry – > wprowadzanie wartości.
Kod parametru = ProcentWypadkowej, data obowiązywania od = 2021-04-01.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane ZUS należy wpisać odpowiednią wartość w pozycji Procent składki na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS ZSWA  za rok 2020

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS informacje o osobach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na formularzu ZUS ZSWA – Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za rok 2020.

Należy w nim uwzględnić pracowników wykonujących pracę w 2020 roku.

Dokonanie zgłoszenia ZUS ZSWA to obowiązek płatników, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w słowniku Zgłoszenie ZSWA.
Dla użytkowników Safo HR by Asseco
Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Pliki programu Płatnik -> Wybór rodzaju dokumentów -> ZUS ZSWA.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).

Zmiana kwot wolnych od potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków od 1 marca 2021 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa progi dopuszczalnych potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, a co za tym idzie potrąceń ze świadczeń chorobowych.

Kwoty wolne od potrąceń są określane kwotowo i podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. W roku 2021 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 104,24%. Oznacza to, że od 1 marca 2021r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

555,19 zł:
 • przy potrącaniu należności alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 • przy potrącaniu należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego,
916,07 zł:
 • przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
732,86 zł:
 • przy potrącaniu m.in. świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej lub nienależnie pobranych,
222,07 zł:
 • przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z dnia 26 lutego 2021 r. poz. 222).

Planowane zmiany w zakresie zasad ustalania okresu zasiłkowego

Rządowe Centrum Legislacji na swojej stronie udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 stycznia 2021 r.).

Zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego oraz długości okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia planowana jest od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Planowane zmiany przewidują, że do okresu zasiłkowego mają być zaliczane zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również takiej, która powstała przed upływem 60 dni od zakończenia poprzedniego okresu choroby. Wyjątek stanowić będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli po przerwie nie dłuższej niż 60 dni wystąpi niezdolność do pracy trwająca w okresie ciąży (spowoduje to otwarcie nowego okresu zasiłkowego).

Zgodnie z nowymi założeniami okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia zostanie skrócony do 91 dni. Nie są planowane zmiany w zakresie długości okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – nadal ma on wynosić 182 lub 270 dni.

Projekt przewiduje również zmiany w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a dokładnie przyznanie prawa do tego zasiłku osobom, które z powodu śmierci pracodawcy utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po jego ustaniu.

Pobierz ebook

Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Przygotuj się na wyzwania stojące przed HR. Przejdź do strony pobierania.
Pobierz ebook

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.