Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zmiana dokumentów zgłoszeniowych do ZUS i dzień wolny od pracy za sobotę 1 maja to tematy, o których przeczytasz w kwietniowym biuletynie HR Puls.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, mogą ubiegać się:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki tej osobie.

O powyższe świadczenie mogą wnioskować w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS

16 maja 2021 r. wchodzi w życie art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zobowiązuje pracodawców do raportowania nowej informacji o zatrudnianej osobie – wykonywanego zawodu –  podczas zgłaszania ubezpieczonego do ZUS. Powyższy przepis zmienił art. 36 ust. 10 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Treść zmienionego przepisu, obowiązująca od 16 maja 2021r. będzie następująca:

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania”.

W związku ze znowelizowanymi przepisami zmianie ulegną formularze:

 • ZUS ZUA – czyli zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZZA – czyli zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych.

W powyższych formularzach płatnicy będą podawać sześciocyfrowy kod wykonywanego przez osobę zgłaszaną zawodu. Kod ten pochodzić będzie z klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Dane dotyczące wykonywanego zawodu są niezbędne w prowadzonych badaniach statystycznych. Mają służyć m.in. do analizy przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Dzień wolny od pracy za sobotę 1 maja 2021 r.

Przypominamy, że 1 maja 2021 r. przypada w Polsce Święto Pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a w związku z tym że w tym roku wypada w sobotę, pracownicy z tego tytułu zyskują prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Prawo to reguluje art. 130 § 2. Kodeksu pracy, zgodnie z którym „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. 

Pracodawcy zobowiązani są do obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego. Dodatkowy dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

Pobierz ebook

Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Przygotuj się na wyzwania stojące przed HR. Przejdź do strony pobierania.
Pobierz ebook

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.