W tym miesiącu opisujemy nowy wzór świadectwa pracy, nowe dokumenty włączane do dokumentacji pracowniczej, rozporządzenie o przechowywaniu dokumentowania prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem oraz nową metrykę programu Płatnik.

Nowy wzór świadectwa pracy

15 maja pod pozycją 912 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 23 maja.

Wprowadziły one zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Zmiany te polegają na rozszerzeniu katalogu informacji, które pracodawca ma obowiązek zamieszczać w świadectwie pracy. W związku z tym znowelizowany został pomocniczy wzór świadectwa pracy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

Zmiany te są podyktowane nowelizacją Kodeksu Pracy z 1 grudnia 2022 r. i 9 marca 2023 roku (czyli odpowiednio: wprowadzeniem przepisów dotyczących pracy zdalnej, a także dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance).

W świadectwie pracy pracodawca jest zobowiązany zamieszczać informacje o:

 • wykorzystanych przez pracownika dniach zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego,
 • wykorzystanym wymiarze okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (maksymalnie do 24 dni w roku).
 • Projekt nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek wystawiania świadectw pracy zawierających wyżej opisane nowe informacje, począwszy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

Nowe dokumenty przechowywane w dokumentacji pracowniczej

15 maja pod pozycją 879 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 17 maja.

Zmiany te są podyktowane nowelizacją Kodeksu Pracy z 9 marca 2023 roku, czyli wprowadzeniem przepisów dotyczących dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance.

Rozporządzenie określa sposób przechowywania dokumentów, które może złożyć pracownik, wnioskując o nowe uprawnienia wprowadzone powyższą ustawą, a na które odpowiedzieć musi pracodawca. Są to:

 • wniosek pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy,
 • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

Wymienione wyżej dokumenty pracodawca zobligowany jest przechowywać w dokumentacji pracowniczej w część B akt osobowych.

Natomiast wnioski o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz o urlop opiekuńczy pracodawca zobowiązany jest przechowywać w dokumentacji związanej ze sprawami związanymi ze stosunkiem pracy.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek włączania nowych dokumentów składanych przez pracowników oraz wytwarzanych przez siebie, począwszy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie dokumentowania prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem

17 maja pod pozycją 937 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 18 maja i zastąpiły przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w tej sprawie, które utraciło moc z dniem 26 kwietnia 2023 r. zgodnie z art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany te są podyktowane nowelizacją Kodeksu Pracy z 9 marca 2023 roku, czyli wprowadzeniem przepisów dotyczących dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance.

Rozporządzenie określa treści wniosków dotyczących obowiązujących w aktualnym stanie prawnym uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz rodzaje dołączanych do nich dokumentów, czyli:

 • treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części oraz dokumenty dołączane do tych wniosków,
 • treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty dołączane do tych wniosków,
 • treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
 • treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz dokumenty dołączane do tego wniosku,
 • treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty dołączane do tego wniosku.

Nowa metryki programu Płatnik

W dniach 28 kwietnia, 5 maja, 10 maja i 12 maja 2023 r. zostały wdrożone nowe metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Metryki są automatycznie pobierane podczas aktualizacji programu.

Źródło: zus.pl

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.