Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Połączone sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym zawarte są zasady tworzenia, organizowania i działania tego rodzaju kas u pracodawców.

Dotychczasowa działalność kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców opierała się na przepisach ujętych w rozporządzeniu z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.

Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zakłada on zmiany w zakresie:

 • definicji pracownika;
 • wskazania przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 • zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (jak np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki);
 • wskazania sytuacji, w których walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji oraz sytuacji, w których przeprowadza się wybory uzupełniające do tych organów KZP;
 • pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
 • kwestii wypłaty wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka KZP;
 • możliwości podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy walnego zebrania członków;
 • postępowania KZP w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zgodzie z RODO;
 • zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji KZP.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, które działają na podstawie obecnych przepisów, staną się kasami zapomogowo-pożyczkowymi w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy. Konsekwencją będzie konieczność dostosowania statutów kas do zmienianej podstawy prawnej w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 23 lipca została wdrożona nowa metryka 222 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Jest ona związana z wdrożeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. z 2018 r. poz. 1577).

Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 

Projekt ten jest konsekwencją nieuzgodnienia w terminie ustawowym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na 2022 r. na forum Rady Dialogu Społecznego.

Rozporządzenie zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3000 zł (obecnie wynosi 2800 zł). Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,1 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 19,60 zł.  

Ostateczny termin ustalenia rzez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2022 r. to 15 września. 

Regulacje dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy

23 lipca 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowana została druga wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczący pracy zdalnej, który zakłada pracę zdalną w formie hybrydowej lub całkowitą pracę zdalną. Nowy projekt (z 16 lipca 2021 r.) zawiera kilka zmian, głównie o charakterze doprecyzowującym i kosmetycznym.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów umożliwi kontynuowanie wykonywania przez pracowników pracy zdalnej, także po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii COVID-19, które to ograniczenie wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa.

Zakładany projekt ustawy wprowadza następujące regulacje:

 • wprowadzenie definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 • przyjęcie, że praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę – w zakresie miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna);
 • umożliwienie polecenia przez pracodawcę w szczególnych przypadkach wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu oświadczenia przez pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie (polecenie wykonywania pracy zdalnej będzie musiało zostać poprzedzone oświadczaniem pracownika bezpośrednio przed wydaniem polecenia, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej);
 • uregulowanie obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej:
  • w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
  • w regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (w tym przypadku regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników);
 • umożliwienie wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, o których mowa w poprzednim punkcie, określające zasady wykonywania pracy zdalnej;
 • wprowadzenie możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika;
 • uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (m.in. dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom uprawnienia do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej;
 • unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 • ustanowienie zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zagwarantowanie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
 • wprowadzenie szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wyodrębnienie incydentalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególnych charakter nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;
 • umożliwienie pracownikowi przekazywania wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wprowadzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej umożliwi pracodawcom i pracownikom korzystanie z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie nowelizacja przepisów zapewni odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów planowane jest po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zmiany na PUE ZUS od 26 czerwca 2021 r.

2 lipca ZUS poinformował, że udostępnia już płatnikom składek oraz ubezpieczonym informacje o dacie ostatniej aktualizacji wpisów o okresach kwarantanny lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).  

Dane te są udostępniane na portalu PUE ZUS, odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w zakładce Kwarantanna, izolacja domowa.

Dodatkowo pojawiła się możliwość ustawienia subskrypcji o pojawieniu się nowego zdarzenia dotyczącego kwarantanny lub izolacji domowej.

Ponadto płatnicy składek otrzymali możliwość tworzenia cyklicznych raportów dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Zmiany w ustawie o SUS

Trwają prace nad ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie o SUS dotyczą m.in.:

 • uproszczenia zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom,
 • ustalania odsetek za zwłokę od zaległości składkowych,
 • przedawnienia składek ZUS,
 • zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS,
 • wprowadzenia granicznego terminu na złożenie dokumentów rozliczeniowych,
 • umarzania przez ZUS należności publicznoprawnych.

Projekt ustawy wraz z wniesionymi przez Senat poprawkami skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodzin.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.