Zmiany w ustawie o SUS

19 sierpnia prezydent podpisał ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie o SUS i w innych ustawach dotyczą m.in.:

 • uproszczenia zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom,
 • ustalania odsetek za zwłokę od zaległości składkowych,
 • przedawnienia składek ZUS,
 • zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS,
 • wprowadzenia granicznego terminu na złożenie dokumentów rozliczeniowych,
 • obowiązku posiadania profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym przez wszystkich płatników składek,
 • nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zaliczenia okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu,
 • wypłat świadczeń długoterminowych.

Powyższe zmiany (dotyczące m.in. ustawy zasiłkowej) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. z nielicznymi wyjątkami obowiązującymi od dnia wejścia w życie noweli (tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Zmiany w zakresie miejsca publikacji wzorów formularzy PIT

Projektowane w ramach Polskiego Ładu przepisy przewidują odejście od określania wzorów formularzy PIT w drodze rozporządzenia na rzecz ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o podatku dochodowym zobowiązują ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzeń wzorów formularzy, w odniesieniu do których w przepisie ustawy posługuje się zwrotem „według ustalonego wzoru”.

Projekt  przepisów zakłada, że minister właściwy do spraw finansów publicznych nadal będzie określał  wzory formularzy PIT, z tym że nie będą one ogłaszane w Dzienniku Ustaw, lecz publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zmiana zasad publikacji formularzy PIT ma dotyczyć już obowiązujących formularzy oraz nowych druków.

Nowe rozwiązanie ma mieć zastosowanie po raz pierwszy do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Do czasu udostępnienia wzorów według zasad określonych w znowelizowanych przepisach obowiązywać będą dotychczasowe wzory określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie upoważnień ustawowych zawartych w ustawach podatkowych.

Projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracodawcom uzyskiwanie informacji dotyczących zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania przez pracownika ważnego, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Ponadto projektowane przepisy zakładają możliwość delegowania przez pracodawcę osoby niezaszczepionej lub takiej, która nie przebyła zakażenia koronawirusem, do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, lub też możliwość skierowania takiej osoby na urlop bezpłatny.

Dodatkowo nowelizacja przepisów ma umożliwić pracodawcy uzyskanie informacji na temat szczepienia od kandydata do pracy (w ramach rekrutacji).

Przyjęcie przez rząd powyższych przepisów planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 roku wynosi 100,9%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =100,9, data obowiązywania od = 2021-10-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 100,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 roku (M.P. z 19 sierpnia 2021 roku poz. 754).

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.