We wrześniowym wydaniu biuletynu HR Puls opisujemy ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach HR: minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa w 2024 roku, nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz nowe kody tytułów ubezpieczeń i inne.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

15 września 2023 roku pod pozycją 1893 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

W roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

Podwyżka od 1 stycznia 2024 r. oznacza wzrost płacy minimalnej o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%, a podwyżka od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku  do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług wyniesie od 1 stycznia 2024 r. 27,70 zł, a od 1 lipca przyszłego roku 28,10 zł.

Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym od 30 września 2023 roku

30 września weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. poz. 1240).

Wprowadza ono zmiany w zakresie prac dozwolonych osobom młodocianym.

Nowelizacja przepisów obliguje pracodawców do aktualizacji lub zastąpienia nowymi dotychczasowych zakładowych wykazów prac wzbronionych, dozwolonych prac wzbronionych (przy których wolno zatrudniać młodocianych powyżej 16 lat w celu przygotowania zawodowego) oraz stanowisk pracy, na których młodociani mogą wykonywać prace wzbronione.

Nowe kody tytułów ubezpieczeń od 1 stycznia 2024 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1349 i 1598 oraz z 2023 r. poz. 258 i 1388).

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia stosowanych w dokumentach ubezpieczeniowych składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” zostaną dodane kody:
    • 14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające,
    • 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające;
  • w części IV „Kod pracy o szczególnym charakterze” zmienione zostanie brzmienie kodu 21 na „prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

Rozporządzenie wprowadza ponadto zasadę, że do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji stosuje się kody tytułu ubezpieczenia i kody pracy o szczególnym charakterze, obowiązujące w okresie, za który dokumenty te zostały złożone.

Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz.

Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa.

Dotychczas był on traktowany jako składnik wynagrodzenia obowiązujący do określonego terminu i przyjmowany w podstawie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego tylko w czasie jej obowiązywania.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych z uwzględnieniem wynagrodzenia z umowy zlecenia mają zastosowanie w bieżących rozliczeniach świadczeń chorobowych.

Ubezpieczony może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wyrównanie świadczenia już wypłaconego.

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 1 września 2023 roku została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.   

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Źródło: zus.pl

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.