Obowiązek sporządzania oraz podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej ciąży na podmiotach o przychodach powyżej 50 mln euro w roku podatkowym i podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Wielu z nich będzie musiało opublikować taką informację za 2022 r. do końca 2023 r.

Czym jest strategia podatkowa?

Pojęcie „strategii podatkowej” nie jest zdefiniowane, choć przepisy ustawy wskazują wprost elementy, które powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej, przy czym jest to katalog otwarty. Są to m.in.

  • informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, 
  • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
  • liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych,
  • informacje ws. wniosków o wydanie np. interpretacji podatkowej i wiążącej informacji stawkowej,
  • informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Wiele ze wskazanych elementów (np. planowane działania restrukturyzacyjne) to pojęcia nieostre. Największym wyzwaniem, przed jakim stają firmy, jest właśnie takie przygotowanie sprawozdania, aby z jednej strony wypełnić ustawowy obowiązek, a z drugiej strony nie narazić się na zarzuty stosowania niedozwolonych optymalizacji podatkowych i jednocześnie nie ujawnić danych objętych tajemnicą.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że obowiązek publikacji dotyczy wyłącznie informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wypełnienie obowiązku należy zatem rozpocząć od przyjęcia/zaktualizowania i stosowania strategii podatkowej. Publikacji podlegają wyłącznie niektóre elementy świadczące o realizacji wdrożonych zasad i procedur.

Gdzie należy opublikować strategię podatkową?

Strategię podatkową należy umieścić na stronie internetowej podatnika. Jeżeli podatnik nie posiada własnej strony internetowej, udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Podatnik jest także obowiązany przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie tej strony internetowej.

W jakim terminie trzeba opublikować strategię podatkową?

Informację należy opublikować do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (a więc dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu – do końca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja). Dla wielu podmiotów oznacza to umieszczenie strategii podatkowej za 2022 r. do końca 2023 r.

Więcej w artykule Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 – kto składa, jak i do kiedy?

Jakiego okresu musi dotyczyć informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Przepisy nie wprowadzają „terminów granicznych” publikowania informacji o strategii podatkowej, w szczególności nie odwołują się do przedawnienia zobowiązań podatkowych, jednocześnie stanowiąc, że na stronie internetowej używanej do publikacji powinny być dostępne „informacje o realizowanej strategii podatkowej za poszczególne lata”. Tym samym najbezpieczniej jest uznać, że obowiązkowi umieszczenia na stronie internetowej podlegają informacje o strategii za wszystkie lata, za które podatnik miał obowiązek ich publikacji.

W jakiej formie publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej?

Przepisy nie określają formy opublikowania informacji o strategii podatkowej (poza miejscem jej publikacji oraz obowiązkiem opublikowania w języku polskim). Z uwagi na brak uregulowań co do podpisywania informacji o strategii podatkowej w przepisach częstą praktyką jest podpisywanie jej zgodnie z reprezentacją podatnika i publikowanie w formie podpisanego elektronicznie dokumentu.

Jakie kary grożą za brak publikacji informacji o strategii podatkowej?

W przypadku niewykonania obowiązku przekazania informacji o adresie strony internetowej, gdzie opublikowane są informacje o strategii, karę pieniężną nakłada właściwy naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.

Informację o strategii podatkowej warto przygotować w sposób przemyślany. Organy podatkowe w praktyce analizują publikowane przez podatników informacje, zwracając się do nich po wyjaśnienia lub doprecyzowanie treści informacji. Warto wykorzystać to jako okazję do przeglądu, uzupełnienia lub uregulowania od nowa obszaru zarządzania kwestiami podatkowymi w ujęciu generalnym, w skali całej firmy poprzez przyjęcie procedur podatkowych zasługujących na miano strategii podatkowej.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Partner, Doradca Podatkowy Grant Thornton