Choć bieżący rok był rewolucyjny dla prawa pracy, to nadchodzące 12 miesięcy przyniesie kolejne zmiany. Na jakie wyzwania muszą przygotować się pracodawcy w 2024 r.?

W 2024 roku pracodawców czeka przede wszystkim wzrost kosztów zatrudnienia. W dużej mierze jest to efekt utrzymującego się wysokiego poziomu inflacji.

Wzrost minimalnej płacy i stawki godzinowej w 2024 r.

Analogicznie do bieżącego roku, w 2024 r. nastąpi dwukrotna waloryzacja minimalnej płacy i stawki godzinowej. Pierwsza podwyżka czeka pracodawców 1 stycznia, kolejna zacznie obowiązywać w połowie roku – od 1 lipca.

Minimalne stawki wynagrodzenia w 2024 roku wyniosą:

  Wynagrodzenie
minimalne w 2024 r.
 
Minimalna stawka
godzinowa w 2024 r.
 
od 1 stycznia 2024 r.  4 242 zł brutto  27,70 zł brutto 
od 1 lipca 2024 r.  4 300 zł brutto  28,10 zł brutto 

Wzrost kosztów zatrudnienia w 2024 r.

W związku z dwukrotną waloryzacją minimalnej płacy i stawki godzinowej w przyszłym roku wzrosną koszty zatrudnienia pracownika. W 2024 r. zgodnie z przepisami art. 24 projektu ustawy budżetowej na rok 2024 wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej prognozowana jest na 7824 zł (6935 zł w 2023 r.). Wpłynie to między innymi na wysokość składki ZUS, która wzrośnie o ok. 12,8% w porównaniu z bieżącym rokiem.

Koszt zatrudnienia jednego pracownika zarabiającego wynagrodzenie minimalne wzrośnie od 1 stycznia 2024 r. do kwoty ok. 5111 zł, a od 1 lipca 2024 r. wynosić będzie ok. 5181 zł (jest to koszt szacunkowy, ponieważ wysokość wypłacanego wynagrodzenia zależy np. od tego czy pracownik korzysta z zerowego PIT, czy należy do PPK lub czy korzysta z autorskich kosztów uzyskania przychodów).

Wyższe świadczenia dla pracowników

W 2024 r. wzrosną również świadczenia na rzecz pracowników, których wysokość uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. Są to:

  • dodatek za pracę w porze nocnej
  • podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
  • maksymalna odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracowników (w tym z powodu zwolnień grupowych)
  • minimalna wysokość odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

Wzrost kwot wolnych od potrąceń

Wzrost płacy minimalnej wpłynie również na wzrost kwot wolnych od potrąceń, czyli potrąceń niealimentacyjnych (3221,98 zł), kar pieniężnych (2899,78 zł) oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (2416,49 zł).

Nowe zasady BHP na stanowiskach pracy przy komputerach

17 listopada 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Celem zmian jest dostosowanie przepisów do postępu technologicznego związanego z upowszechnieniem wykorzystywania w miejscu pracy systemów przenośnych (np. laptopów).

Pracodawcy mają 6 miesięcy – czyli czas do 17 maja 2024 r. – na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w komputery do nowych wymogów. Warto dodać, że dotyczy to tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.  W przypadku stanowisk pracy utworzonych po 17 listopada 2023 r. pracodawcy muszą spełnić wymogi BHP od dnia ich utworzenia i nie mają żadnego terminu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów prawnych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zmianie ulega definicja stanowiska pracy. Stanowisko pracy jest to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Główne zmiany, które wprowadza rozporządzenie, dotyczą obowiązku zapewnienia pracownikom:

  • wykonującym pracę co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, na stanowiskach pracy wyposażonych w systemy przenośne (np. laptop i notebook) dodatkowej klawiatury i myszy oraz monitora ekranowego (stacjonarnego) lub podstawki, która zapewni ustawienie ekranu na wysokości oczu pracownika,
  • okularów lub szkieł kontaktowych (soczewek) korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (dotychczasowe przepisy bezpośrednio wskazywały na obowiązek zakupienia jedynie okularów korekcyjnych).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, krzesła użytkowane przez pracowników muszą posiadać regulowane podłokietniki (wcześniej takiego wymogu nie było).

Przepisy rozporządzenia zmieniającego przewidują, że na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

Wymiar czasu pracy w 2024 r.

Rok 2024 jest rokiem przestępnym, więc liczy 366 dni kalendarzowych. Wymiar czasu pracy będzie wynosił 2008 godzin, czyli 251 dni roboczych (pracujących).

Ten artykuł powstał we współpracy z Contract Administration.

Contract Administration to jedna z największych polskich firm oferujących kompleksową obsługę kadr i płac. Spółka działa na rynku od ponad 30 lat. Zatrudnia ponad 250 pracowników w 7 biurach w Polsce, Czechach i na Słowacji. Contract Administration jest częścią Grupy Advartis.

Contract Administration w codziennej pracy korzysta z systemu Macrologic ERP.
Autor

Dyrektor Działu Kadr, Contract Administration