Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła ostatecznie zmianę dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały 2 lata na odpowiednie zmiany w krajowych systemach prawnych.

Projekt ww. dyrektywy zakłada istotne zmiany w zakresie okresu delegowania i związanych z tym regulacji dotyczących warunków zatrudnienia, wynagrodzenia delegowanych pracowników oraz rozszerzenia zakresu bezwzględnie wymaganych warunków zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy oddelegowania i źródeł regulacji warunków zatrudnienia poprzez szersze zastosowanie układów zbiorowych.

W sytuacji, kiedy rzeczywisty okres delegowania pracownika przekroczy 12 miesięcy, wówczas do pracownika będą miały zastosowanie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie członkowskim, do którego został oddelegowany. Wyjątkiem będą procedury, formalności i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzule o zakazie konkurencji, a także
uzupełniające pracownicze systemy emerytalne.

Okres 12 miesięcy będzie mógł zostać wydłużony do 18 miesięcy przez państwo członkowskie. Wniosek o jego przedłużenie będzie składany przez zainteresowaną firmę.

W zakresie wynagradzania pracowników delegowanych zmiana będzie polegać na odejściu od zasady gwarantowania minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zamian pracodawcy, na zasadzie równego traktowania pracowników, będą mieli obowiązek zagwarantować wynagrodzenie wymagane w państwie oddelegowania.

Bezwzględnie wymagane warunki zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy oddelegowania dotyczą:

  • zamieszkania,
  • stawek dodatków lub zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży,
  • zakwaterowania i wyżywienia w przypadku podróży służbowych na terytorium państwa oddelegowania.

Kraje członkowskie będą miały dwa lata, od dnia wejścia w życie nowej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, na przyjęcie i opublikowanie nowych rozwiązań.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.