22 listopada 2017 roku Prezydent podpisał ustawę z 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27.11.2017 roku, poz. 2).

Ustawa podwyższa od 1 stycznia 2018 r. kwotę wolną od podatku – z obowiązujących 6600 zł do 8000 zł. Jednocześnie utrzymuje degresywną kwotę wolną od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8000 zł, ale nieprzekraczającą 13000 zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85528 zł, lecz nieprzekraczającą 127000 zł. Nowelizacja ustawy podwyższa o 100% roczny limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Od 1 stycznia 2018 roku wyniesie on 85528 zł. W ustawie przewidziano także podniesienie niektórych limitów zwolnień oraz kosztów podatkowych w PIT i CIT. W związku z tym wzrosną kwoty limitu zwolnienia podatkowego w zakresie:

  • zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej,
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł),
  • świadczeń ptrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych (do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 3000 zł),
  • dopłat do wypoczynku osób do 18. roku życia,
  • a także świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach (niefinansowanych przez ZFŚS).

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra będą zwolnione z podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości. Natomiast zapomogi finansowane z innych źródeł będą wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra będą wolne od podatku niezależnie od ich wysokości. Natomiast dopłaty do wypoczynku osób do 18. roku życia, finansowane z innych źródeł niż wymienione powyżej, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

W znowelizowanych przepisach przewidziano także likwidację limitu zwolnień podatkowych – w zakresie świadczeń z ZFŚS dla emerytów, zapomóg z tytułu zdarzeń losowych otrzymywanych z ZFŚS, świadczeń od uczelni z tytułu praktyk zawodowych.