We wrześniu 2023 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące zatrudniania i wynagradzania młodocianych pracowników. Te zmiany mają wpływ zarówno na pracodawców, jak i na samych młodocianych pracowników. Poniżej kluczowe informacje na ten temat.

Zmiany w zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych pracowników

Od 1 września 2023 roku obowiązują nowe, wyższe o 3% wobec wcześniejszych, minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Tak jak dotychczas, są one uzależnione od etapu nauki.

Z kolei od 30 września 2023 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników. Regulacje te są efektem wejścia w życie rozporządzenia z 29 czerwca 2023 r., które zastąpiło poprzedni akt wykonawczy z 2004 roku. Celem tych zmian było dostosowanie regulacji do postępu technicznego oraz skuteczniejsza ochrona młodocianych pracowników. Co dokładnie się zmieniło w kwestii wynagradzania i zatrudniania osób młodocianych?

Jakie stawki wynagrodzenia obowiązują dla młodocianych od 1 września 2023 roku?

Zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników młodocianych wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. Od 1 września 2023 roku są one następujące:

  • I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 8%, tj. 560,46 zł;
  • II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 9%, tj. 630,52 zł;
  • III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 10%, tj. 700,58 zł.

W przypadku pracowników młodocianych przyuczanych do wykonywania określonej pracy obowiązuje stawka nie mniejsza niż 7%, tj. 490,40 zł.

Więcej na ten temat wyjaśniają eksperci Grant Thornton w artykule pt. Już od 1 września obowiązują zmiany w wynagrodzeniach młodocianych pracowników!

Jakie są kluczowe zmiany z zatrudnianiu młodocianych od 30 września 2023 roku?

Nowe rozporządzenie z 29 czerwca 2023 r. wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in.:

  • zmiany w wykazie prac wzbronionych pracownikom młodocianym – po najnowszych zmianach zabronione są prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, narażeniem na szkodliwe działanie czynników chemicznych, pyłowych, fizycznych i biologicznych oraz prace stwarzające zagrożenia wypadkowe;
  • zezwolenie na wybrane prace wzbronione młodocianym w wyjątkowych okolicznościach – młodociani w wieku powyżej 16 lat mogą być zatrudniani przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przez nich przygotowania zawodowego;
  • nowe kategorie prac zagrażających rozwojowi psychicznemu młodocianych pracowników – uwzględniono w nich profesje związane m.in. z promocją i użytkowaniem wyrobów tytoniowych czy prace w zakładach pogrzebowych; równocześnie z katalogu prac wzbronionych usunięto np. zawód sprzątacza wagonów czy konduktora w autobusach;
  • zwiększony nacisk na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia – pracodawcy zatrudniający młodocianych muszą podjąć działania zapewniające im bezpieczeństwo oraz szczególną ochronę zdrowia podczas pracy; obejmuje to m.in. ocenę ryzyka, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienie przerw w pracy w odpowiednich warunkach.

Więcej na ten temat wyjaśniają eksperci ds. prawa pracy Grant Thornton w artykule pt. Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym.

UWAGA! W związku z powyższymi zmianami pracodawcy są zobowiązani do aktualizacji wewnątrzzakładowych regulaminów pracy oraz do wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji pracy. Niewykonanie tych obowiązków może skutkować grzywną do 30.000 zł.

Zmiany w zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych pracowników są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki na rynku pracy. Zarówno pracodawcy, jak i młodociani pracownicy, powinni być świadomi tych zmian i dostosować się do nowych regulacji.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.