Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa po zmianie wymiaru pracy na podstawie specustawy, zmiana terminów dotyczących PPK oraz pozyskiwanie informacji o kwarantannie w celu wypłaty świadczeń – to zagadnienia poruszone w październikowej odsłonie Biuletynu HR Puls. 

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czas pracy na podstawie specustawy

9 października 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa ta wprowadza zmiany do obowiązujących regulacji prawnych wdrożonych w związku ze zwalczaniem COVID-19, w tym dotyczących zasad ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca na podstawie specustawy obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia.

Znowelizowana ustawa zawiera unormowania, wedle których – przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (mówiący o ustalaniu nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy) nie ma zastosowania. W takim przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględnia się wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem.

Unormowania te dotyczą osób, którym pracodawca:

  • obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19, oraz
  • wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Gdy tym osobom ustala się podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyjmuje się podstawę wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy, jeżeli:

  • pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku, oraz
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego świadczenia nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Aby możliwe było przeliczenie podstawy świadczeń chorobowych, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek do płatnika składek.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Z początkiem stycznia 2020 roku przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych objęły kolejną grupę podmiotów zatrudniających (II etap wdrażania PPK), a z początkiem lipca 2020 następną grupę (III etap wprowadzania PPK). Są to odpowiednio firmy, u których stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł co najmniej 50 osób zatrudnionych oraz podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31.12.2019.

Tzw. Tarcza Antykryzysowa wprowadziła zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zmieniając terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK dla podmiotów zatrudniających objętych II etapem wdrożenia PPK. Firmy te obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające objęte III etapem.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla tych firm upływa 27 października 2020r.

Umowę o prowadzenie PPK zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta przez taki podmiot do 10 listopada 2020 r.

Skorzystaj z doświadczeń innych firm we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacja o kwarantannie bądź izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

ZUS będzie pozyskiwał informacje o osobach przebywających w izolacji domowej bądź odbywających kwarantannę z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym są one zapisywane.

Następnie dane te, niezbędne do wypłaty świadczeń chorobowych, udostępni płatnikom składek na ich profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, które ubiegają się o wypłatę zasiłku z tego tytułu, nie są zobowiązane dostarczać do ZUS-u lub pracodawcy decyzji sanepidu. Nie jest wymagane też zwolnienie lekarskie z powodu przebywania w izolacji domowej.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.