Pod koniec listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które określa zakres dodatkowych informacji, jakie należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych podlegających obowiązkowemu przekazywaniu organom podatkowym. W ramach nowej struktury JPK_KR (tzw. JPK_CIT) podatnicy CIT zostaną zobowiązani do uzupełnienia swoich ksiąg o dodatkowe dane.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

Nowy obowiązek raportowania obejmie podatników CIT oraz podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Podmioty te będą zobowiązane, co roku bez wezwania organu podatkowego, do przesyłania ksiąg rachunkowych (a także PKPiR oraz ewidencji lub wykazu ŚTWNiP) do urzędu skarbowego drogą elektroniczną w odpowiedniej strukturze logicznej.

Haromonogram wprowadzania nowego obowiązku

Nowy obowiązek dotknie podatników stopniowo, za lata podatkowe rozpoczynające się po:

  • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatników CIT, u których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych;
  • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników CIT (innych niż ww.) i PIT obowiązanych do przesyłania JPK_VAT z deklaracją;
  • 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników CIT i PIT.

Jeśli planowany harmonogram zostanie więc utrzymany, rok 2025 będzie pierwszym, za który pierwsi podatnicy CIT będą zobowiązani przesłać dane w zmodyfikowanej strukturze JPK_CIT.

Zakres nowych obowiązków w JPK_CIT

Podatnicy, których dotkną nowe przepisy, będą musieli uzupełnić swoje księgi rachunkowe o następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika,
  • numer identyfikujący fakturę w KSeF, o ile został nadany (w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy),
  • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe według znaczników właściwych dla danego podmiotu,
  • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
  • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
  • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Cel wprowadzenia nowych obowiązków JPK_CIT

Zmiany wprowadzone w strukturze JPK_CIT mają w opinii resortu finansów zwiększyć efektywność działalności analitycznej i kontrolnej jednostek KAS, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania podatników w udzielanie wyjaśnień dotyczących dokonanych zapisów. Podatnicy muszą jednak mieć świadomość, że organy podatkowe zyskają tym samym dodatkowe narzędzie do ich kontroli. Podatnicy poniosą także koszty dostosowania swoich systemów finansowo-księgowych. Celem zapowiadanych zmian jest także ujednolicenie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, JPK_VAT oraz w Krajowym Systemie e-Faktur.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecna w 147 krajach i zatrudniająca 68 tys. pracowników. W Polsce działa od 30 lat, a zespół liczący około 1000 pracowników w 8 lokalizacjach wspiera klientów w takich obszarach, jak m.in. outsourcing rachunkowości oraz kadr i płac, tax compliance, audyt, doradztwo podatkowe i finansowe, obsługa prawna, konsulting biznesowy i cyfrowy czy dotacje dla firm.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Senior Konsultant w Departamencie Doradztwa Grant Thornton