Najnowsza wersja projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na podmioty zatrudniające powyżej 250 osób obowiązek tworzenia PPK od 1 lipca 2019 roku. Projekt zakłada ponadto stopniowe wdrażanie tego programu z uwagi na jego skalę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, który ma być realizowany w przedsiębiorstwach dla zatrudnionych pracowników. Każdy pracodawca będzie zobligowany do prowadzenia PPK, dlatego warto już dziś dowiedzieć się, z czym będzie się wiązał nowy obowiązek.

Celem programu jest stworzenie systemu wspierającego samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Zgodnie z założeniami ustawy program będzie finansowany przez państwo, pracodawców – każdy pracodawca będzie zobligowany do prowadzenia PPK, a także samych pracowników. Państwo zapłaci jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł. Ponadto będzie wpłacało co roku na rachunek PPK pracownika 240 zł.

Minimalna wysokość składek do Pracowniczych Planów Kapitałowych, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK, wynoszą: 2% po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5% po stronie zatrudniającego. Projekt zakłada możliwość obniżenia wpłat uczestnika PPK do wysokości nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia w sytuacji, gdy jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca będzie miał możliwość wpłaty składki dobrowolnej do wysokości 2,5%.  Składka dobrowolna dla pracownika będzie wynosić 2% wynagrodzenia. Ustawa gwarantuje prywatność zgromadzonych w ramach PPK środków.

Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, będą zobowiązane do stosowania nowych przepisów od 1 stycznia 2020 r., a podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 r. Pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych będą zobowiązane do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Pierwsze informacje na temat projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) pochodzą z listopada 2017 roku.  W lipcu 2018 r. uaktualniony projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. W kolejnym etapie trafi pod obrady Rządu.  Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.