1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty, ostatni etap wdrażania PPK.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., uzależniła termin przystąpienia firmy do PPK od wielkości organizacji. Wdrażanie programu PPK zostało podzielone na 4 etapy.

Skorzystaj z doświadczeń innych firm we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pierwszy etap

W pierwszym etapie, który rozpoczął się 1 lipca 2019 r., do programu PPK przystąpiły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31.12.2018 r.). Regulacje wynikające z ustawy o PPK nakładały na tych pracodawców obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK maksymalnie do 25 października 2019 r. Umowa o prowadzenie PPK miała być zawarta przez podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób do 12 listopada 2019 r.

Drugi etap

W drugim etapie (rozpoczętym 01 stycznia 2020 r.) do programu PPK dołączyć miały mniejsze firmy (zatrudniające co najmniej 50 osób), zaś od lipca 2020 r. (w etapie trzecim) – do programu PPK dołączyły kolejne podmioty (zatrudniające co najmniej 20 osób).

Trzeci etap

Znowelizowana specustawa dotycząca COVID-19 przesunęła o 6 miesięcy ustawowe terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób. Przepisy dotyczące PPK weszły w życie z dniem ogłoszenia ustawy, tj. 31 marca 2020 r.

Wprowadzona zmiana przesunęła te terminy odpowiednio do:

 • 27 października 2020(termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK),
 • 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

Oznacza to, że pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób obowiązywały te same terminy, co firmy zatrudniające przynajmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019 r.).

Czwarty, ostatni etap

Od 1 stycznia 2021 r. do programu PPK dołączają pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

Jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) (wymienione w art. 9 ustawy o finansach publicznych) to m.in.:

 • organy władzy publicznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • państwowe fundusze celowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne czy państwowe,
 • samorządowe instytucje kultury.

Między zasadami tworzenia i prowadzenia PPK dla pracodawców ze sfery budżetowej i firm spoza tej sfery nie ma dużych różnic. Rozbieżność dotyczy konieczności stosowania przez pracodawców z sektora finansów publicznych nowego prawa zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK, zawartych 1 stycznia 2021 r. lub później, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub większa niż progi unijne.

Wybór instytucji do PPK

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wspólnego wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dla jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu tych jednostek, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zawrą one umowę o zarządzanie PPK.

Terminy PPK 2021

Regulacje wynikające z ustawy o PPK nakładają na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK maksymalnie do 26 marca 2021 r., natomiast na pozostałe podmioty do 23 kwietnia 2021.  Umowę o prowadzenie PPK zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa zaczyna mieć do niego zastosowanie. Oznacza to, w świetle przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, że umowa o prowadzenie PPK ma być zawarta do:

 • 10 kwietnia 2021 r. – przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • 10 maja 2021 – przez pozostałe podmioty zatrudniające.

Trzeba pamiętać również o terminie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku – z reprezentacją osób zatrudnionych. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obligują pracodawcę do zawarcia porozumienia z załogą w tej sprawie na miesiąc przed końcowym terminem na nawiązanie umowy o zarządzanie PPK, czyli:

 • do 26 lutego 2021 r. – dla podmiotów wchodzących w skład sektora publicznego,
 • do 23 marca 2021 r. – dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

Jeśli do tego dnia stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, decyzję podejmie pracodawca.

Wszystko o PPK

Przeczytaj artykuły dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, by dowiedzieć się więcej

Przejdź do artykułów

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.