Formularz ZUS IWA, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, kolejna faza wdrażania PPK, regulacje dotyczące pracy zdalnej, terminy składania deklaracji podatkowych oraz Tarcza Antykryzysowa 7.0 – to tematy, o których przeczytasz w styczniowym wydaniu biuletynu HR Puls.  

ZUS IWA za rok 2020

Przypominamy, że do 1 lutego 2021 r. pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS formularz ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za rok 2020.

Ustawowy termin 31 stycznia ulega przesunięciu z uwagi na fakt, że w 2021 r. ten dzień przypada w niedzielę.

Informację tę zobowiązani są przekazać płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
 • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 31 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, będą mogli ubiegać się:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

O powyższe świadczenie będą mogli wnioskować w przypadku:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

IV faza wdrażania PPK

1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK. Obejmuje on pozostałe przedsiębiorstwa, a także podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Do 26 marca 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych zobowiązywane są dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą podpiszą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla takich podmiotów upływa 10 kwietnia 2021 r.

Pozostałe podmioty zobowiązane są zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Wszystko o PPK

Przeczytaj artykuły dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, by dowiedzieć się więcej

Przejdź do artykułów

 

Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

Trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących pracę zdalną. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma zostać uzgodniony społecznie w pierwszym kwartale 2021 r.

Organizacja pracy zdalnej krok po kroku

Regulacje dotyczące pracy zdalnej zastąpią aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące telepracy. Regulacje te mają mieć charakter ogólny. Szczegóły rozwiązań dotyczących pracy zdalnej będą zawarte w porozumieniach i regulaminach. Wiele aspektów tej pracy ma być ustalanych indywidualnie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Praca zdalna

Dowiedz się więcej na temat pracy zdalnej

Przejdź do artykułów

 

Terminy składania deklaracji podatkowych

1 lutego 2021 r. mija termin złożenia niektórych deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego.

Przywołany wyżej termin dotyczy wysyłki do urzędu skarbowego następujących druków: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-R oraz PIT-8AR. Informację IFT-1R płatnik zobowiązany jest przesłać do urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, do końca lutego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, druki PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacje IFT-1R dla podatników płatnik ma obowiązek sporządzić i przesłać najpóźniej do końca lutego. Z uwagi na to, że w 2021 r. ostatni dzień lutego przypada w niedzielę (28 lutego), ostateczny termin przekazania powyższych druków podatnikom (pracownikom) upłynie dopiero 1 marca.

Tarcza 7.0 – wchodzi w życie 1 lutego 2021 r.

Tarcza 7.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, 22 stycznia 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 152).

 Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia dla przedsiębiorców: 

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników,
 • ponowne świadczenie postojowe,
 • jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.